Гаранционни условия

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

1. Обхват на гаранцията – Unique Concept, осигурява гаранционното обслужване на продаваните от нея уреди на територията на Република България.
2. Валидност на гаранцията – Гаранцията е валидна само при предоставяне на документ за извършена покупка (фактура или касова бележка) и оригиналната, правилно и пълно (всяко поле) попълнена гаранционна карта. Гаранцията обхваща само фабрични дефекти, възникнали по вина на производителя.
3. Срок на гаранцията – Стандартният гаранционен срок е 12 месеца. Той започва да тече от датата на покупка, изписана на касовата бележка или фактурата. Всички сладолед машини с инверторен мотор са с 3 години фабрична гаранция на мотора. Гаранционният срок се удължава със срока, в който се извършва ремонт.

ГАРАНЦИЯТА, ПРЕДОСТАВЕНА ОТ UNIQUE CONCEPT НЕ ВАЖИ ЗА:

• Дефекти, възникнали при транспорт или при неспазване на инструкциите за експлоатация, съхранение и монтаж на уреда.
• Външни пластмасови и стъклени части, външни свързващи кабели и тръби, всички отделящи се от основния корпус на уреда (напр. вани, кабели, филтри, глави, шнекове / миксери и др.), всички гумени (маншони и уплътнения) и други бързо износващи се възли, които подлежат на ускорена амортизация, батерии и други части с ограничен сервизен живот, както и за части, които имат характер на принадлежности.
• Козметични дефекти, отнасящи се само до естетичния вид на уреда и не засягащи неговата работа.
• Части, които имат характер на консумативи (миксер/шнек, глава, ръчки, уплътнения, бутала, ремъци  и др.)
• Почистване и профилактика.

СЛУЧАИ, ПРИ КОИТО ГАРАНЦИОННАТА ОТГОВОРНОСТ НА UNIQUE CONCEPT СЕ ИЗКЛЮЧВА

• При неправилно монтиране, инсталиране и въвеждане в експлоатация на уреда.
• Ако е направен опит за отстраняване на дефекта от неоторизирани лица. Когато е правен опит за ремонт, монтаж, демонтаж, модификация, включително софтуерен ъпдейт от потребителя или адаптация от неупълномощени лица или фирми.
• При загуба на документа за извършена покупка (фактура или касова бележка) или при непопълване на някой от реквизитите на гаранционната карта.
• При липса на съответствие в данните между фирмената табела на изделието и записаното в гаранционната карта, както и в случаите на отстраняване или повреждане на фирмената табела, в която се съдържа информация за вида, модела, продуктовия номер и серийния номер на уреда.
• При неспазване на инструкциите за експлоатация и/или недобросъвестно отношение към изделието.
• При повреди от външен характер като токови удари, нестандартни захранващи напрежения, природни бедствия, аварии, наводнения, пожари и други форсмажорни обстоятелства.
• При попадане на външно тяло в уреда, като пирони, карфици, кламери, копчета, клечки за уши, банели, инсекти, хлебарки, течности, прах в големи количества, натрупан варовик и други или ако той е подложен на действието на агресивна среда.
Unique Concept не носи отговорност за пропуснати ползи в резултат на повреда на уреда, за който се отнася тази гаранция.
Посещението на техник се заплаща от клиента, ако не бъде установена повреда.