Общи условия към гаранционната техника

УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ – ПРЕДИ ПОКУПКАТА СЕ ЗАПОЗНАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО С ТЕЗИ УСЛОВИЯ

 

Благодарим Ви, че се доверихте на Unique ConceptLtd. Настоящата гаранция се изпълнява от „Юник Концепт“ ЕООД и е съобразена с Чл.118от Закона за защита на потребителите Обн., ДВ, бр. 99 от 9.12.2005 г., в сила от 10.06.2006 г., посл. изм. и доп., бр. 61 от25.07.2014 г., в сила от 25.07.2014 г. – Търговската гаранция се предоставя на потребителя в писмена форма или на друг траен носител, който е достъпен за него.

Гаранцията покрива дефекти възникнали по време на гаранционния срок, поради некачествена изработка или порадивложени некачествени материали. Гаранцията е валидна само при условие, че дефектът се е проявил при експлоатация на уреда и при спазване на инструкциите за употреба.

Гаранцията е валидна само при представяне на издадената при покупката на продукта касовабележка/фактура иоригиналната гаранционна карта в комплекта документи на уреда, която съдържа модел и сериен номер.

Гаранционна карта с нечетлив сериен номер, неправилно или некоректно попълнена, или такава със следи отинтервенция е невалидна!

Начин за предявяване на рекламация: Рекламациите по настоящата гаранционна карта се предявяват на тел. 0878 442224, всеки официален работен ден от 09.00 до 18.00ч. След като рекламацията Ви бъде приета,ще получите инструкции относно действията, които трябва да предприемете за извършване на ремонта.

Стандартната гаранция на сладолед машините за територията на Р България е 12 месеца.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

 1. Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване на продукта. В случай на несъответствие между посочените в гаранционната карта данни ( марка, модел, дата на закупуване и др.) и данните посочени в издадената при покупката на продукта касова бележка (фактура), за валидни се считат данните посочени в касовата бележка (фактура)
 2. Настоящата гаранция не се отнася за:

2.1. Консумативите на продукта – всички отделящи се от основния корпус на продукта части, включително, но не само: вани, приставки, кабели,маркучи, бъркалки(миксер), филтри; всички пластмасови, гумени и други износващи се възли, които подлежат на ускорена амортизация.

2.2. Незначителни повреди, включително, но не само: надрасквания, напуквания, промяна на цвета и др.

2.3. Незначителни повреди по тефлонови емайлови и/или други специални покрития. Повреди по покритието на продукта ( боя ) или появата на ръжда.

2.4. Износени в процеса на обичайната употреба на продукта компоненти, например: пластмасови панели, пластмасови компоненти, облицовки,панели, оси, ремъци, гумени маншони, лагери и др. подобни.

З.Безплатно гаранционно обслужване може да бъде отказано и в следните случаи:

3.1 . Когато не са спазени указанията за съхранение, монтаж и експлоатация, посочени в инструкциите за експлоатация на продукта

3.2. При несъответствие на техническите данни на продукта ( марка, модел, сериен № и др.) посочени в гаранционната карта и/или касовата бележка(фактурата) и идентификационните данни на продукта – предмет на рекламация

3.3. При наличието на интервенции ( задрасквания, поправки, заличавания, опит за промяна и др.) върху нанесения на продукта сериен номер,включително когато серийният номер е изцяло или частично заличен.

3.4. При ремонт или опит за ремонт от неупълномощени за целта лица.

3.5. Когато повредата е настъпила:

3.5.1 в следствие на наличието в корпуса, системите, компонентите и агрегатите на продукта, на чужди, несъвместими с конструктивните им схеми ипредназначението им тела, като: течности, мазнини, варовик, прах, метални части, насекоми и др.

3.5.2 под въздействието на агресивна външна среда или поради неполагане на необходимите за уреда грижи.

3.5.3 когато уреда е транспортиран легнал (не според изискванията за транспорт.)

3.6. Когато дефектът е в следствие на сътресения, удари, механични или електрически претоварвания, получени в следствие на небрежноотношение, при транспорт или природни бедствия (мълнии, наводнения и др.), при токов удар или неизправности в захранващата мрежа или другифорсмажорни обстоятелства.

3.7. Когато повредата е причинена умишлено или по непредпазливост

 1. Всички продукти се транспортират до сервиза от купувача.
 2. При транспортиране на продукти от страна на сервиза, разходите и рисковете по доставката на продукта до сервиза и обратно са за сметка накупувача.
 3. Сервизът не носи отговорност за механични повреди и надрасквания, настъпили по време на транспорта и престоя на уреда в сервиза, в случаите,когато той е предоставен от купувача без оригиналната си опаковка.
 4. Производителя, вносителя и сервизът, не носят отговорност за пропуснати ползи и последвали загуби в следствие на дефекта на продукта илипрестоя му в сервиза.
 5. В случаите на замяна на части, възли и детайли, при извършването на гаранционен ремонт, дефектните такива стават собственост на сервиза и севодят на отчетност.
 6. Гаранционният срок не тече по време на престоя на уреда в сервиза.
 7. При всички случаи срокът за ремонт започва да тече от датата на предоставяне на продукта, предмет нарекламация, респективно от датата наосигуряване на достъп до същия.

11 . В случаите на рекламация, при които след извършване на необходимата диагностика, бъде установено, че уредът предмет на рекламация отговаря на валидната за него техническа спецификация т.е. не е дефектирал, или че причината за дефекта е неспазване на гаранционните условия,купувачът ( клиентът ) следва да заплати на сервиза извършената диагностика по ценоразпис.

 1. Никой няма право, по какъвто и да е повод, да изменя условията по тази гаранция.

13.Настоя щата гаранция е валидна за територията на Р България.Правото Ви на рекламация няма да бъде признато, ако не са приложени и документите, на които се основава претенцията като: касова бележка илифактура; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното или други документи,установяващи претенцията по основание и размер.Предоставената търговска гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от Закона зазащита на потребителите. Независимо от предоставената търговска гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стокасдоговора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от Закона за защита на потребителите, а именно:

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача даприведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката илизамяната и с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение сдругия.Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които всравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
 2. значимостта на несъответствието;
 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на три календарни месеца, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. След изтичането на тримесечния срок потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта и, и не трябва да понася значителни неудобства. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:

 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
 2. намаляване на цената.

Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.Потребителят може да упражни правото си на рекламация в срок до една година, считано от доставянето на потребителската стока. Едногодишният срокспира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача ипотребителя за решаване на спора. Упражняването на правото на потребителя на рекламация не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск,различен от едногодишния срок.Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за покупко-продажба съгласно разпоредбите на ЗЗП.